📦 Bezplatné poštovné ☀️ Letné zľavy až 70%

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Pr3viz s.r.o. rešpektuje a chráni vaše súkromie. Nižšie si prečítajte, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov popisuje zaobchádzanie s údajmi, ktoré nám poskytujú alebo zhromažďujú naše digitálne platformy, ktoré návštevníkom umožňujú prístup na našu webovú stránku a používanie našich služieb. Tieto zásady ochrany osobných údajov sú v súlade so Všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov a miestnou legislatívou.

Pr3viz s.r.o.. je vlastníkom webovej stránky deelroom.eu/sk a správcom osobných údajov. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na nasledujúce kategórie jednotlivcov:

 • kupujúci,
 • potenciálni kupci,
 • používatelia našej webovej stránky,
 • naši dodávatelia a obchodní partneri.

Všeobecné informácie o spracovaní osobných údajov

Osobné údaje spracúvame len na základe vopred definovaných, zákonných účelov a s použitím vhodného právneho základu. V bodoch nižšie si môžete prečítať, aké účely a právne základy používame pre jednotlivú skupinu jednotlivcov.

Osobné údaje uchovávame iba na čas, ktorý je nevyhnutný na splnenie účelu spracovania, pre ktorý sme osobné údaje zhromažďovali. Keď spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, spracúvame ich až do vášho odvolania. Doby uchovávania údajov pre spracovanie na individuálny účel sú podrobnejšie definované v bodoch nižšie.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Údaje, ktorá nám poskytnete, zbierame, keď sa na nás obrátite kvôli výrobkom, službám alebo informáciám, keď sa prihlásite na našu webovú stránku, keď sa zúčastňujete na verejných fórach alebo na iných našich digitálnych nástrojoch, keď spolupracujete na našich zákazníckych anketách alebo keď s nami komunikujete akýmkoľvek iným spôsobom. Údaje zhromažďujeme prostredníctvom rôznych technológií, napríklad súborov cookie. Viac informácií o súboroch cookie si môžete prečítať v našich podmienkach týkajúcich sa súborov cookie.

Účely spracovania vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na rôzne účely, v závislosti od toho, v akom vzťahu k nám ste. Účely sú podrobnejšie definované v tabuľkách nižšie, vrátane údajov o období, ako dlho ich uchovávame.

Keď vystupujete v úlohe kupujúceho:

 

Účel spracovania

Osobné údaje, ktoré spracúvame

Právny základ

Doba uchovávania

Vykonanie nákupu na našej webovej stránke

– meno a priezvisko;– dodacia adresa;
– firma alebo názov právnickej osoby (ak je používateľ právnická osoba);
– daňové číslo právnickej osoby (ak je používateľ právnická osoba);
– e-mailová adresa (používateľské meno);
– heslo v šifrovanej forme;
– kontaktné telefónne číslo;
– krajina trvalého bydliska.

Zmluva

Do odvolania

Komunikujeme s vami na základe objednávky

– meno a priezvisko;– dodacia adresa;
– firma alebo názov právnickej osoby (ak je používateľ právnická osoba);
– daňové číslo právnickej osoby (ak je používateľ právnická osoba);
– e-mailová adresa (používateľské meno);
– heslo v šifrovanej forme;
– kontaktné telefónne číslo;
– krajina trvalého bydliska.

Zmluva

Do odvolania

Posielanie e-noviniek

e-mailová adresa, meno a priezvisko

Zákon

Do odvolania

Odosielanie prispôsobených e-noviniek s použitím profilovania

e-mailová adresa, meno a priezvisko, údaje z profilu

Súhlas

Do odvolania

Marketingová komunikácia založená na profilovaní

Údaje z profilu

Súhlas

Do odvolania

Zasielanie prieskumov spokojnosti

e-mailová adresa, meno a priezvisko, údaje z prieskumu

Oprávnený záujem o optimalizáciu podnikania a zabezpečenie adekvátnej ponuky

1 rok od vykonania prieskumu

Vykonávanie štatistických analýz

Agregované údaje o nákupoch, návštevách a iných aktivitách na webstránke, ktoré neumožňujú identifikáciu jednotlivca

Oprávnený záujem o optimalizáciu podnikania a zabezpečenie adekvátnej ponuky

1 rok

Presadzovanie právnych nárokov a ochrana našich práv

Údaje závisia od právneho nároku, pričom vždy musia byť dodržané zásady minimalizácie

Zákon

V súlade so zákonom

Keď konáte ako návštevník webu alebo potenciálny kupujúci:

 

Účel spracovania

Osobné údaje, ktoré spracúvame

Právny základ

Doba uchovávania

Posielanie e-noviniek

e-mailová adresa, meno a priezvisko

Súhlas

Do odvolania

Odosielanie prispôsobených e-noviniek s použitím profilovania

e-mailová adresa, meno a priezvisko, údaje z profilu

Súhlas

Do odvolania

Marketingová komunikácia založená na profilovaní

Údaje z profilu

Súhlas

Do odvolania

Komunikujte s vami na základe vašej požiadavky

e-mailová adresa alebo telefónne číslo, meno a priezvisko

Oprávnený záujem zabezpečenia efektívnej komunikácie s jednotlivcami

3 mesiace od ukončenia komunikácie

Zasielanie prieskumov spokojnosti

e-mailová adresa, meno a priezvisko, údaje z prieskumu

Oprávnený záujem o optimalizáciu podnikania a zabezpečenie adekvátnej ponuky

1 rok od vykonania prieskumu

Vykonávanie štatistických analýz

Agregované údaje o nákupoch, návštevách a iných aktivitách na webstránke, ktoré neumožňujú identifikáciu jednotlivca

Oprávnený záujem o optimalizáciu podnikania a zabezpečenie adekvátnej ponuky

1 rok

Zabezpečenie bezpečnosti webovej stránky

IP adresa

Oprávnený záujem poskytnúť bezpečnú webovú stránku a nákupy

1 rok

Presadzovanie právnych nárokov a ochrana našich práv

Údaje závisia od právneho nároku, pričom vždy musia byť dodržané zásady minimalizácie

Zákon

V súlade so zákonom

Keď konáte v úlohe dodávateľa, vaše osobné údaje spracovávame na účely plnenia zmluvných povinností a uchovávame ich 5 rokov od plnenia zmluvy resp. od ukončenia obchodnej spolupráce. V prípade sporu uchovávame osobné údaje až do vydania konečného rozhodnutia príslušného orgánu.

Profilovanie je zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov o jednotlivcovi, na základe ktorého sa zostavuje profil jednotlivca. Takto vám môžeme ponúknuť výrobky, ktoré budú pre vás zaujímavé a budú prispôsobené vašim záujmom. Profilovanie budeme používať len s vašim súhlasom.

V spoločnosti Pr3viz s.r.o.. používame na profilovanie nasledujúce kategórie údajov: história a obsah nákupu, miesto vykonania nákupu, čas vykonania nákupu. 

 1. Poskytovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať s ostatnými, s výnimkou nasledujúcich prípadov:

 • Keď pridružené spoločnosti alebo tretie strany poskytujú služby v našom mene, napríklad reagujú na vaše požiadavky alebo doručujú zásielky a služby zákazníkom a podobne. Tieto spoločnosti majú zakázané používať vaše osobné informácie na iné účely, ako sú tie, ktoré sme od nich žiadali my alebo ktoré vyžaduje zákon. Sem patria napr. doručovacie služby, poskytovatelia posielania e-mailov a pod.
 • Osobné údaje zdieľame v rámci našej spoločnosti alebo s tretími stranami iba s účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany našich zákazníkov, ochrany našich práv a majetku v súlade s právnymi postupmi alebo v prípadoch, keď v dobrej viere veríme, že zverejnenie osobných údajov vyžaduje zákon. Sem patria napr. IT a finanční poradcovia, externí právni poradcovia atď.

Všetky tretie strany, s ktorými zdieľame osobné údaje, sú viazané k ochrane osobných údajov samostatnou zmluvou. Tretie strany tiež nesmú používať tieto osobné údaje na iné účely, než sú určené v zmluve.

 1. Bezpečnosť, integrita a uchovávanie údajov

Bezpečnosť, integrita a dôvernosť vašich údajov sú pre nás mimoriadne dôležité. Naša spoločnosť vykonáva technické, administratívne a fyzické bezpečnostné opatrenia, ktoré sú určené na ochranu údajov pred neoprávneným prístupom, zverejnením, používaním a menením.

Medzi tieto opatrenia patria:

 • pravidelná aktualizácia softvérového, hardvérového a aplikačného vybavenia,
 • vzdelávanie zamestnancov,
 • overovanie a kontrola zmluvných spracovateľov a
 • primeraná ochrana obchodných priestorov.

Pravidelne kontrolujeme naše bezpečnostné postupy, aby sme zvážili vhodné najmodernejšie technológie a metódy. Prosíme vás, aby ste vzali do úvahy, že aj napriek nášmu maximálnemu úsiliu nie sú žiadne preventívne opatrenia také dokonalé, aby ich nebolo možné obísť.

 1. Vaše práva

V rámci spracovania osobných údajov máte určité práva, ktoré môžete uplatniť tak, že nás písomne kontaktujete.

Prosíme, vezmite na vedomie fakt, že ak nám nedovolíte zhromaždiť vaše osobné informácie, možno vám nebudeme môcť zabezpečiť určité výrobky a služby, rovnako ako niektoré naše služby možno nebudú môcť byť prispôsobené vašim záujmom a preferenciám. Napr. ak nám neposkytnete vašu dodaciu adresu, nemôžeme s vami uzavrieť zmluvu, pretože bez adresy vám nemôžeme zaručiť dodanie objednaných výrobkov.

Svoje práva môžete uplatniť tak, že nás písomne kontaktujete na adrese Pr3viz  s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji s pripísaním o ochrane osobných údajov alebo pošlete e-mail na adresu info@barefootstyl.sk  s predmetom ochrana osobných údajov. Na vašu žiadosť odpovieme do jedného mesiaca s možnosťou predĺženia termínu o ďalší mesiac. V prípade predĺženia vás budeme informovať do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti.

Máte nasledujúce práva:

 • Prístup k osobným údajom: môžete od nás požadovať informácie o tom, či spracovávame vaše osobné údaje, a ak áno, môžete požiadať o prístup k osobným údajom a informáciám o ich spracovaní (aké údaje spracovávame a odkiaľ tieto údaje pochádzajú).
 • Oprava osobných údajov: môžete od nás vyžadovať opravu resp. doplnenie neúplných alebo nepresných údajov, ktoré o vás spracúvame.
 • Obmedzenie spracúvania osobných údajov: môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov (napríklad keď prebieha overovanie presnosti alebo správnosti vašich osobných údajov).
 • Vymazanie osobných údajov: môžete od náš vyžadovať vymazanie vašich osobných údajov (nemôžeme vymazať tie osobné údaje, ktoré uchovávame z dôvodu zákonných požiadaviek alebo na základe zmluvného vzťahu).
 • Výpis osobných údajov: môžete od nás vyžadovať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanej, bežne používanej a strojovo čitateľnej podobe.
 • Odvolanie súhlasu: máte právo kedykoľvek odvolať súhlas s použitím vašich osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a spracúvame na základe vášho súhlasu. Súhlas je možné odvolať akýmkoľvek spôsobom uvedeným v týchto Zásadách. Odvolanie súhlasu nemá žiadne negatívne dôsledky, je však možné, že vám z dôvodu odvolania súhlasu už nebudeme môcť poskytnúť určité služby.
 • Námietka proti spracovaniu osobných údajov: máte právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, pokiaľ ide o spracúvanie na účely priameho marketingu resp. poskytnutie vašich osobných údajov tretím osobám na účely priameho marketingu. Rovnako môžete proti spracovaniu namietať aj vtedy, keď vaše údaje použijeme na účely priameho marketingu s použitím prispôsobených alebo individuálnych ponúk („profilovanie“). Námietku môžete vzniesť ktorýmkoľvek zo spôsobov definovaných v týchto Zásadách. 
 • Právo na prenos údajov: máte právo požadovať výpis osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Údaje vám poskytneme v štruktúrovanej, bežne používanej a strojovo čitateľnej podobe. Máte právo tieto informácie poskytnúť inému prevádzkovateľovi podľa vášho výberu. Ak je to technicky možné, môžete požadovať prenesenie vašich osobných údajov priamo k inému prevádzkovateľovi.

Oznamujeme vám, že prevádzkovateľ môže od vás vyžadovať ďalšie údaje na účely spoľahlivej identifikácie v prípade uplatnenia práv vo vzťahu k osobným údajom, opatrenie môže však odmietnuť v prípade, ak preukáže, že vás nemôže spoľahlivo identifikovať.

Ak sa domnievate, že spoločnosť Pr3viz s.r.o.. porušuje svoje povinnosti týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete podať sťažnosť informačnému komisárovi.

 1. Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie môžeme občas zmeniť a doplniť jeho prispôsobením najnovším technológiám, priemyselným postupom, regulačným požiadavkám alebo na iné účely. Platná verzia Vyhlásenia o ochrane osobných údajov bude zverejnená na našich digitálnych platformách. Odporúčame vám pravidelne monitorovať Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Pokiaľ to vyžaduje príslušný zákon, získame pred vykonaním zmien v nich váš súhlas.

 1. Pripomienky a otázky

Ak máte pripomienky alebo otázky k tomuto Vyhláseniu o ochrane osobných údajov, kontaktujte Pr3viz s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji alebo prostredníctvom e-mailu na info@barefootstyl.sk.